แขวงทางหลวงกาญจนบุรี มีหน้าที่ในการดูแลรักษาซ่อมแซมทางหลวงที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการจราจร เพื่อให้ทางหลวงคงสภาพเหมือนตอนเสร็จใหม่ๆ นอกจากนี้ รวมถึงกิจกรรมในการเสริมความแข็งแรง การยืดอายุบริการ การติดตั้งและเสริมแต่งในสิ่งที่ไม่ได้ก่อสร้าง เพื่อให้ทางหลวงมีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง บาง ลักษณะต้องกระทำต่อเนื่องกันตลอดปี บางลักษณะต้องกระทำตามช่วงเวลา และบางลักษณะต้องกระทำโดยฉับพลัน และติดต่อ ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ ตลอดจนนำนโยบายของกรมทางหลวงมาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุใน วัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงผู้ใช้ทางหลวงและสังคมโดยรวม และโดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมทางหลวงที่กล่าวว่า “ มุ่งมั่นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากล เพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ และสังคมสนองความต้องการของผู้โใช้ทาง 

 

www.000webhost.com