นายมงคล ทวีชัยทศพล

ผู้อำนายการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี


          แขวงทางหลวงกาญจนบุรี สังกัดสำนักทางหลวงที่12(สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง ตั้งขึ้นตามคำสั่ง กรมทางหลวงที่ จ.1.9/4/2531 ลงวันที่ 19 เมษายน 2531 เป็นแขวงทางหลวงอันดับที่ 77 จากจำนวนทั้งสิ้น 85 แขวงทางหลวง เริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2532โดย มีระยะทางควบคุมทั้งสิ้น 541.708กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่รับมอบจากแขวงทางหลวงบ้านโป่ง(นครปฐม) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีและ ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี แบ่งการควบคุมออกเป็น 6 หมวดทางหลวง คือ


1. หมวดทางหลวงทองผาภูมิ
2. หมวดทางหลวงไทรโยค
3. หมวดทางหลวงหนองบัว
4. หมวดทางหลวงลาดหญ้า
5. หมวดทางหลวงปากแพรก
6. หมวดทางหลวงสังขละบุรี        
 
          ในปีงบประมาณ 2533 แขวงทางหลวงกาญจนบุรี ได้รับโอนหมวดทางหลวงยางเกาะและเส้นทางเพิ่มเติมจาก แขวงทางหลวงราชบุรี สำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์) ทำให้ระยะทางควบคุมของแขวงทางหลวงกาญจนบุรีเพิ่มขึ้นเป็น 638.002 กิโลเมตร และในปี 2537 แขวงทางหลวงกาญจนบุรีได้รับอนุมัติให้เพิ่มหมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์ โดยแบ่งระยะทางควบคุมจากหมวดทางหลวงกาญจนบุรีที่ 2 (ลาดหญ้า) และในปัจจุบันแขวงทางหลวงกาญจนบุรีได้รับมอบโอนหมวดทางหลวงท่ามะกาและหมวดทางหลวงท่าม่วงมาจากแขวงทางหลวงนครปฐมและแขวงทางหลวงราชบุรี ทำให้ปัจจุบันแขวงทางหลวงกาญจนบุรีรับผิดชอบทางหลวงแผ่นดิน จำนวน 22 สายทาง มีระยะทางในความควบคุมทั้งสิ้น 844.762 กม. (ระยะต่อ 2 ช่องจราจร 942.285กม.) แบ่งเป็น ผิวทางคอนกรีต 3.905 กม. ผิวทางลาดยาง 930.380 กม. มีปริมาณงาน (Workload) 2,541.627และมีหมวดทางหลวงในความควบคุมทั้งสิ้น 10 หมวดทางหลวง คือ

 

1. หมวดทางหลวงทองผาภูมิ            6. หมวดทางหลวงสังขละบุรี
2. หมวดทางหลวงไทรโยค               7. หมวดทางหลวงด่านมะขามเตี้ย
3. หมวดทางหลวงหนองบัว               8. หมวดทางหลวงศรีสวัสดิ์
4. หมวดทางหลวงลาดหญ้า               9. หมวดทางหลวงท่ามะกา
5. หมวดทางหลวงปากแพรก           10. หมวดทางหลวงท่าม่วง

 

www.000webhost.com